Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske

Informacije za građane

Registar neplaćenih kazni

Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona („Narodne novine“, broj: 43/13 i 15/13) i Pravilniku o prekršajnoj evidenciji i registru neplaćenih kazni („Narodne novine“, broj 1/14)  od 1. siječnja 2014. počeo je sa radom Registar neplaćenih kazni (dalje: Registar). Registar je  ustrojen u Upravi za kazneno pravo i probaciju, Odjelu za prekršajne evidencije.

U Registar ulaze osuđenici za sve prekršaje kojima je odluka o prekršaju postala pravomoćna nakon 1. siječnja 2014. godine koji novčanu kaznu nisu platili u dobrovoljnom roku za plaćanje kazne određenom u odluci o prekršaju.

Svi donositelji prekršajnih odluka dužni su odmah nakon pravomoćnosti odluke dostaviti sve podatke Odjelu za prekršajne evidencije sukladno propisanim obrascima.
Radi evidentiranja neplaćene novčane kazne u Registru donositelji prekršajnih odluka osobito su dužni dostaviti podatke o roku za plaćanje novčane kazne, datumu uručenja prekršajne odluke i podatke za uplatu novčane kazne.

Dostava podataka može se obaviti i  putem web servisa. Za elektronički način dostave podataka potrebno je kontaktirati informatika@pravosudje.hr.

Građanima i pravnim  osobama kojima bude uskraćeno neko pravo sukladno Prekršajnom zakonu bit će dostupni svi podaci potrebni za uplatu novčane kazne od strane službenika MUP-a i/ili djelatnika stanice za tehnički pregled vozila.

Sljedećeg dana nakon uplate novčane kazne podaci o osuđeniku i novčanoj kazni bit će brisani iz Registra.

Kontakt osoba: Aleksandra Markov, dipl.iur, voditelj Odjela za PE
Tel.: 01 371 4262
e-mail adresa: amarkov@pravosudje.hr

Obrazac 1            Obrazac 2


Naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku
Obavještavamo podnositelje zahtjeva za isplatu naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku da se informacije građanima daju telefonski isključivo:


utorkom od 8:30 do 11:30 sati na broj telefona 01 3714 661


Ujedno obavještavamo podnositelje zahtjeva kako je potrebno priložiti:za fizičke osobe:

  • navesti osobne podatke i kontakt telefon ili e-mail, broj tekućeg ili štednog računa, točan naziv banke, ako se radi o stranoj banci točan IBAN;
  • zahtjev
     
  • za pravne osobe: navesti točan naziv, kontakt telefon, fax i mail, broj žiro računa, odnosno IBAN i naziv banke, te OIB i MB;
  • rješenje s klauzulom pravomoćnosti;
  • punomoć ukoliko isplata ide na račun punomoćnika

Zahtjevi se dostavljaju na Odjel pisarnice Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb.


Uredovno vrijeme za prijam stranaka Uprave za organizaciju pravosuđa

Temeljem članka 71. 72. te 75. Zakona o sudovima (Narodne novine broj 28/13) Ministarstvo pravosuđa kao najviše tijelo pravosudne uprave ovlašteno je ispitivati  predstavke odnosno pritužbe građana koje se odnose na rad sudova u smislu neosnovanog odugovlačenja sudskog postupka, na ponašanje suca ili drugog djelatnika suda prema stranci u tijeku postupka ili obavljanja drugih službenih radnji.

Jednako tako Ministarstvo pravosuđa je temeljem odredbe članka 24. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine 76/09 i 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13 i 148/13) u sklopu obavljanja poslova pravosudne uprave, ovlašteno ispitivati predstavke odnosno pritužbe građana na rad državnih odvjetništava koje se odnose na odugovlačenje u davanju ocjene o osnovanosti podnesene kaznene prijave ili na ponašanje državnog odvjetnika, zamjenika državnog odvjetnika ili drugog djelatnika državnog odvjetništva prema stranci u tijeku postupka ili obavljanja drugih službenih radnji.
 
Takove pritužbe mogu slati samo osobe koje su stranke u određenom postupku ili imaju pravni interes u istome, a Ministarstvo pravosuđa ispituje osnovanost predstavki i pritužbi putem ureda predsjednika suda ili Državnog odvjetništva Republike Hrvatske.

Nadalje, građanima je osim pisanog obraćanja Ministarstvu pravosuđa dana mogućnost da se obrate i putem telefona na broj: 01/3714 000 (centrala) kao i osobnog dolaska u prostorije Ministarstva pravosuđa u uredovno vrijeme, i to četvrtkom  od 9-13 sati. Uredovno vrijeme jednako je i za telefone i osobni dolazak. Stranke primaju dežurni savjetnici.

Napominjemo da će se u interesu stranaka osobni prijam u naznačeno uredovno vrijeme provoditi isključivo uz prethodnu najavu stranke na tel: 01 3714 000 (centrala), radi pribave spisa i odgovarajuće pripreme.


Zahtjev za izdavanjem uvjerenja prema podacima iz Očevidnika o osobama lišenim roditeljske skrbi 

Obavještavamo podnositelje zahtjeva za uvjerenje prema podacima iz Očevidnika o osobama lišenim roditeljske skrbi da je potrebno poslati pravilno ispunjeni zahtjev, te ga poslati poštom na adresu Ministarstva pravosuđa, Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb, ili ga osobno dostaviti u pisarnicu Ministarstva pravosuđa, svakog radnog dana od 9,00 do 13,00 sati.
 


Rad sa strankama Uprave za građansko, trgovačko i upravno pravo

Informacije vezane uz predmete iz nadležnosti Uprave za građansko, trgovačko i upravno pravo daju se svake srijede, u vremenu od 9,00 do 15,00 sati, u Ministarstvu pravosuđa, ulica grada Vukovara 49, Zagreb.


Rad sa strankama Sektora za međunarodnu pravnu pomoć  
Odgovori na telefonske upite stranaka, odvjetnika i javnih bilježnika
utorkom od 09,00 – 13,00 sati, a za pravosudna tijela svaki radni dan na broj telefona 01 3714 000.

Ovjera dokumenata za uporabu u inozemstvu
od ponedjeljka - četvrtka u vremenu od 09,00 do 11,00 i od 13,00 do 15,00, a petkom 09,00 do 12,00 sati,u Ministarstvu pravosuđa, Ulica grada Vukovara 49, Zagreb.


Izdavanje potvrda iz kaznene evidencije u svrhu ostvarivanja prava u inozemstvu

Potvrde iz kaznene evidencije izdaju se u Odjelu za kaznene evidencije, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49.
Stranke se primaju svakog radnog dana u vremenu od 9,00 do 13,00 sati.
Zahtjevi se predaju putem pošte, osobno ili po punomoćniku.
Uz ispunjeni obrazac Va za fizičke osobe,  potrebno je priložiti državni biljeg u iznosu od 40,00 kn i fotokopiju važeće osobne iskaznice ili putovnice, a  za pravne osobe, uz ispunjeni obrazac Vb potrebno je još priložiti izvod iz sudskog registra ne stariji od šest mjeseci i 40 kuna državnih biljega.
Zahtjevi se zaprimaju i potvrde izdaju svakim radnim danom od 09,00 -13,00 sati u Odjelu za kaznene evidencije u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49, a sve informacije možete dobiti na broju telefona 01 3714-213 i 01 3714-214.

obrazac Va       obrazac Vb         svi obrasci            


Zahtjev za brisanje podataka iz kaznene evidencije

Brisanje podataka iz kaznene evidencije vrši se sukladno odredbama članka 19. st. 4.Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji (“Narodne novine” br. 143/12) za pravomoćne presude kojima rehabilitacija po sili zakona nastupa od 01. siječnja 2013.
Brisanje podataka iz kaznene evidencije vrši se sukladno odredbama članka čl. 85. st. 5.  Kaznenog zakona (“Narodne novine” br. 110/97, 27/98, 129/00, 51/01, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07 i 152/08) za pravomoćne presude kojima rehabilitacija po sili zakona nastupa do 31. prosinca 2012. godine. Zahtjevi se predaju putem pošte, osobno ili po punomoćniku.
Zahtjevom za  brisanje podataka iz kaznene evidencije možete se obratiti Ministarstvu pravosuđa, Odjelu za kaznene evidencije, Ulica grada Vukovara 49, Zagreb. U zahtjevu za brisanje podataka iz kaznene evidencije obvezno navesti osobne podatke uključujući i OIB.
Dodatne informacije za građane vezane uz predmete iz nadležnosti Odjela za kaznene evidencije daju se svakog ponedjeljka i  srijede, u vremenu od 9,00 do 13,00 sati, na broj telefona: 01 3714 209.


Molba za pomilovanje

Sukladno čl. 5. Zakona o pomilovanju, molba za pomilovanje može se podnijeti nakon pravomoćnosti presude.Molba se podnosi Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske (Odjel za pomilovanja) i istu možete predati u pisarnici Ministarstva pravosuđa, Vukovarska 49, Zagreb, ili dostaviti poštom na navedenu adresu.

U molbi je potrebno navesti sud koji je donio presudu prvog stupnja i broj presude, kao i osobne podatke osuđenika, te podatke o obiteljskim i socijalnim prilikama osuđenika (npr. broj djece, posebno maloljetne, obvezu uzdržavanja, zdravstveno stanje osuđenika i članova njegove obitelji, da li obitelj ostvaruje prihode i od čega, kao i sve one okolnosti za koje smatrate da idu u prilog osuđeniku).

Molbu za pomilovanje ovlašten je podnijeti osuđenik osobno, njegova supruga, kao i ostale osobe navedene u čl.464. st. 2. Zakona o kaznenom postupku.

Informacije vezane uz molbe za pomilovanje mogu se dobiti svakog utorka i četvrtka od 9,00 do 11,00 sati telefonski: 01 3714 – 245 i 01 3714-246


Izdavanje potvrda iz prekršajne evidencije

Potvrde iz Prekršajne evidencije izdaju se u Odjelu za prekršajnu evidenciju Uprave za kazneno pravo i probaciju, Zagreb, Vukovarska ulica 49.

Za izdavanje potvrde potrebno je ispuniti propisani obrazac zahtjeva, i priložiti fotokopiju važeće osobne iskaznice ili putovnice, te upravnu pristojbu u iznosu od 40,00 kn.

Sve informacije i obavijesti mogu se dobiti na sljedeće brojeve  telefona:

3714-260; 3714-257; 3714-258

Stranke se primaju svakog radnog dana u vremenu od 9,00 do 13,00 sati.Besplatna pravna pomoć
Za sva vaša pitanja vezano za besplatnu pravnu pomoć možete se obratiti na e-mail adresu besplatna.pravna.pomoc@pravosudje.hr  te očekivati odgovor u najkraćem mogućem roku.


Odluka o radnom vremenu ZK Odjela Općinskih sudova u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku
Odlukom ministra pravosuđa Republike Hrvatske g. Dražena Bošnjakovića od 25. listopada 2011., a na temelju članka 50. stavak 3. Sudskog poslovnika ("Narodne novine" broj: 158/2009, 3/2011, 34/2011),određuje se radno vrijeme poslije podne, utorkom od 15:00 do 20:00 sati, za zemljišnoknjižne odjele Općinskog suda u Zagrebu, Općinskog suda u Splitu, Općinskog suda u Rijeci i Općinskog suda u Osijeku.


Komunikacija s građanima
Tel: +385 1 3714 524

email: pitanja@pravosudje.hr